bizton számíthat ránk, mi kezeskedünk önért
SlideDeck v.1.3.2 Lite Example
KommunikÁciÓ
BiztonsÁg
Nyomda
ReferencicÁk
Elérhetőségek
Galéria

Munkabiztonság

A munkavédelemről szóló törvény és annak végrehajtására kiadott rendeletek és módosításaik, a szervezett munkavégzésre vonatkoznak. Ennek alapján végezzük a munkáltatóra vonatkozó munkavédelmi feladatok ellátását, így a munkabiztonsági szaktevékenység ellátását is.

Így többek között:

 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek ellenőrzése, javaslattétel az esetlegesen felmerülő hiányosságok megszüntetésére
 • használatbavételi eljárás során munkavédelmi képviselet
 • munkavédelmi üzembe helyezés előkészítése, a szükséges nyilatkozatok és elektromos mérési jegyzőkönyvek beszerzése
 • új technológiák bevezetése előtt a szükséges vizsgálatok elvégzése
 • munkavédelmi oktatások megtartása
 • munkavédelmi törvényben előírtak szerinti munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálás lefolytatása és azok nyilvántartása
 • közreműködés a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból  szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök beszerzésében, a védőeszközök meghatározásához a kockázatbecslés elkészítése, majd a védőeszköz szabályzat összeállítása
 • elsősegélynyújtó felszerelések beszerzése, karbantartása
 • a kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok megszervezése, számítógép előtti munkavégzésnél szemészeti vizsgálat szervezése, orvosi vizsgálatok rendjének összeállítása
 • a munkavédelmi törvényben foglaltak alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó munkáltatói hatáskörbe utalt szabályok, szabályzatok, így Munkavédelmi Szabályzat kidolgozása
 • munkakörökre, munkahelyre vonatkozó kockázatbecslés elkészítése
 • építkezéseken biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása
 • részvétel és képviselet a munkavédelmi hatósági ellenőrzésen

Szakembereink készen állnak arra, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat maradéktalanul levegyék megbízónk válláról.

Szemelvények a munkavédelmi hiányosságok miatt kiróható szankciókról

273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról magyarázata

I. A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forint.

II. A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során az alábbi szorzó számokkal emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét:

Munkavédelmi normasértés Összeg
2–4 db esetén 50.000 Ft*1,5
5–7 db esetén 50.000 Ft*2
8 db vagy annál több esetén 50.000 Ft*3

III. Ha a munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a munkavállaló súlyos veszélyeztetésének időtartama bizonyítottan (tanú meghallgatás) fennállt, az alábbi szorzó számokkal emeli meg a munkavédelmi bírság mértékét:

Időtartam Összeg
1 óránál tovább fennállt 1,3-szorosára
8 óránál tovább fennállt
1,5-szörösére
1 hétnél tovább fennállt
3-szorosára
1 hónapnál tovább fennállt 5-szeresére

IV. Ha munkáltató mulasztása miatt

fokozott expozíció következett be 1,2-szeresére
munkabaleset vagy egészségkárosodás
következett be
1,5-szörösére
súlyos munkabaleset – kivéve halálos
munkabaleset – következett be
3-szorosára
halálos munkabaleset következett be
10-szeresére

emeli meg a munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírság mértékét

V. Munkavédelmi bírság növekszik, alábbi mértékekben:

 • ha előzetesen, jogerősen munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság az adott ellenőrzést megelőző két éven belül, akkor a munkavédelmi bírság mértékét 1,5-szörösére emelkedik meg.
 • A megállapított munkavédelmi bírság mértéke legfeljebb 20%-kal növelhető ha
jogszabályi előírás magyarázat
a) megállapítja, hogy a határértékkel
jellemzett kóroki tényezőkre megadott
határérték túllépése a 10%-ot meghaladja
pl.: 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes
rendelet 1. melléklete szerint
b) megállapítja, hogy a munkavédelmi
normában meghatározott mérték túllépése
a 10%-ot meghaladja
 

c) a munkáltató nem bízott meg
munkavédelmi szakembert a munkavédelmi
feladatok ellátására

nincs munkavédelmi szaktevékenységet ellátó
(belső vagy megbízott külső ember)
d) nincs a munkáltatónál biztosítva
a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás
nincs foglalkozás-egészségügyi orvos
(belső vagy megbízott külső ember)
e) a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.)
MüM rendelet szerinti II. vagy III.
veszélyességi osztályba sorolt
munkáltatónál az előírt kockázatértékelés
hiányzik
kockázatértékelést el kell készíteni
a tevékenység megkezdését megelőzően, azt
ismételten el kell készíteni minimum 3 évente
f) a munkavédelmi oktatás nem került
megtartásra
Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében
gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz
üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt
rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati
ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat,
utasításokat és információkat.
g) a munkáltató nem szervezte meg
a munkavédelmi képviselő választását
olyan esetben, amikor ez kötelező lett
volna, vagy nem biztosította a megválasztott
munkavédelmi képviselő működési feltételeit
Mvt. 70/A. § (1) A munkavállalók az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő
jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül
képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban:
munkavédelmi képviselő) választani: a) munkavédelmi
képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál,
ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
munkavállalók létszáma legalább ötven fő.
h) jogszabályban meghatározott esetekben
a munkáltató nem alkalmazott biztonsági és
egészségvédelmi koordinátort, vagy
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. § (1) A
tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáció készítése
során koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni).
(2) A kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe
venni (foglalkoztatni vagy megbízni) a kivitelezési munkák alatt.
i) megállapítja, hogy a munkáltató a
munkavégzés hatókörében tartózkodó
személy életét, testi épségét és egészségét is
veszélyezteti
pl.: építkezés esetén nem történt meg a
munkaterület elhatárolása, így a járókelők
a lehulló törmelék által sérülhetnek.

VI. Munkavédelmi bírság csökken, alábbi mértékekben:

 • A mikro-, kis- és középvállalkozás vagy természetes személy munkáltató esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,8-szorosára csökken.
 • A megállapított munkavédelmi bírság mértéke legfeljebb 20%-kal csökkenthető ha
jogszabályi előírás magyarázat
a) a munkáltató tényfeltárást segítő
magatartást tanúsítottegyütt működés a hatósággal
együtt működés a hatósággal
b) a veszélyeztetés
megvalósulásában a munkavállaló
szabályszegő magatartása is
közrejátszott vagy
pl.: átadtuk a védőeszközt, de a
munkavállaló azt nem viselte, melyre
többször felhívtuk a figyelmet (célszerű
írásban)
c) a munkáltató a hatályos
munkavédelmi előírásoknál
szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg.


Dur©o 2012 - kommunikáció, biztonság, reklám, rendezvényszervezés, PR tanácsadás          Webfejlesztés: Arteries Studio